Utensa:GatoSelvadego/Coniugasion

Da Wikisionario

Èsar[canbia]

Infinìo[canbia]

 • Belumat (Nazari): Estre o esser
 • Venesian (Nazari): Esser
 • Veronexe (Patuzzi): Èsar
 • Vixentin (Pajello): Èssare
 • Vixentin (Nazari): Èssare
 • Triestin (Kosovitz): Esser

Partisipio[canbia]

 • Belumat (Nazari): Stat
 • Venesian (Nazari): Sta
 • Veronexe (Patuzzi): Sta o Stado
 • Vixentin (Pajello): Sta (overo Stado)
 • Vixentin (Nazari): Sta
 • Triestin (Kosovitz): Sta o Stado

Xerundio[canbia]

 • Belumat (Nazari): Sendo
 • Venesian (Nazari): Essendo
 • Veronexe (Patuzzi): Esèndo o Sèndo (poco usà)
 • Vixentin (Pajello): Essendo
 • Vixentin (Nazari): Essendo
 • Triestin (Kosovitz): Essendo

Indicativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Belumat (Nazari): mi son - ti te sè - l'è - noi siòn o noi son - oi siè - i è
 • Venesian (Nazari): mi son o mi so - ti ti ze - lu ze o l'è - nu semo - vu se - lori ze
 • Veronexe (Patuzzi): mi són - ti te sé o si - lu l'è - noaltri sémo - vualtri (vu) si - lori i è
 • Vixentin (Pajello): mi a son - ti te si, o ti te xe - lu o elo xe (ela xe) - noaltri semo (nu semo) - voaltri si - eli o lori i xe (ele le xe)
 • Vixentin (Nazari): mi son - ti te ze o ti te si - lu ze - nu semo - vu si - lori ze
 • Triestin (Kosovitz): mi son - ti ti, o ti te xe - lu el o lu 'l xe - noi o noialtri semo - voialtri sè - lori i xe

Pasà inperfeto[canbia]

 • Belumat (Nazari): mi ere - ti te era - l'era - noi erissiòn o eriòn o noi altri s'era - oi erissiè o eriè - i era
 • Venesian (Nazari): mi gera - ti ti geri - lu gera - nu gerimo - vu geri - lori gera
 • Veronexe (Patuzzi): mi éra - ti te éri - lu l'éra - noaltri érimo - vualtri (vu) éri - lori i éra
 • Vixentin (Pajello): mi a gera - ti te geri - lu o elo gera (ela gera) - noaltri gerimo (nu gerimo) - voaltri geri - eli o lori i gera (ele le gera)
 • Vixentin (Nazari): mi gera - ti te geri - lu gera - nu gèrimo - vu geri - lori gera
 • Triestin (Kosovitz): mi iero - ti ti ieri - lu el iera - noialtri ierimo - voialtri ieri - lori i iera

Pasà[canbia]

 • Belumat (Nazari): mi son stat o mi ò stat - ti te è stat o ti te sè stat - l'è stat - noi sion stati - oi siè stati - i è stati
 • Venesian (Nazari): mi so sta o mi son sta - ti ti ze sta - lu ze sta - nu semo stai - vu se stai - lori ze stai
 • Veronexe (Patuzzi): mi so sta o stado - ti te si sta o stado - lu l'è sta o stado - noaltri semo stadi - vualtri (vu) si stadi - lori i è stadi
 • Vixentin (Pajello): mi a son stà o mi son stà - ti te si stà - lu o elo xe stà (ela xe stà) - noaltri semo stà (nu semo stà) - voaltri si stà - eli o lori xe stà (ele le xe stà)
 • Vixentin (Nazari): mi so sta o mi son sta - ti te si sta - lu ze sta - nu semo sta - vu si sta - lori ze sta
 • Triestin (Kosovitz): mi son sta o stado - ti ti xe sta o stado - lu 'l xe sta o stado - noialtri semo stai o stadi - voialtri se stai o stadi - lori i xe stai o stadi

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi éra sta o stado - ti te éri sta o stado - lu l'éra sta o stado - noaltri érimo stadi - vualtri (vu) éri stadi - lori i éra stadi
 • Triestin (Kosovitz): mi iero sta o stado - ti ti ieri sta o stado - lu 'l iera sta o stado - noialtri ierimo stai o stadi - voialtri ieri stai o stadi - lori i iera stai o stadi

Futuro[canbia]

 • Belumat (Nazari): mi sarò - ti te sarà - al sarà - noi saròn - oi sarè - i sarà
 • Venesian (Nazari): mi sarò - ti ti sarà - lu sarà - nu saremo - vu sarè - lori sarà
 • Veronexe (Patuzzi): mi sarò - ti te sarè - lu 'l sarà - noaltri sarémo - vualtri (vu) sarì - lóri i sarà
 • Vixentin (Pajello): mi a sarò - ti te sarè - lu o elo sarà (ele le sarà) - noaltri saremo (nu saremo) - voaltri sarì - eli o lori i sarà (ele le sarà)
 • Vixentin (Nazari): mi sarò - ti te sarè - lu sarà - nu saremo - vu sarì - lori sarà
 • Triestin (Kosovitz): mi sarò - ti ti sarà - lu el sarà - noialtri saremo - voialtri sarè - lori i sarà

Futuro pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi sarò sta o stado - ti te sarè sta o stado - lu 'l sarà sta o stado - noaltri sarémo stadi - vualtri (vu) sarì stadi - lóri i sarà stadi
 • Triestin (Kosovitz): mi sarò sta o stado - ti ti sarà sta o stado - lu 'l sarà sta o stado - noialtri saremo stai o stadi - voialtri sarè stai o stadi - lori i sarà stai o stadi

Soxuntivo / Conxuntivo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Belumat (Nazari): che mi sie o see - che ti te sie o see o sia - che 'l sie o see - che noi siòne - che oi siède o sede - che i sia o i see
 • Venesian (Nazari): che mi sia - che ti ti sii - che lu sia - che nu siemo - che vu siè - che lori sia
 • Veronexe (Patuzzi): che mi sia - che ti te sii - che lu 'l sia - che noaltri sémo - che vualtri (vu) si - che lóri i sia
 • Vixentin (Pajello): che mi a sia - che ti te sii - che lu o elo sia (che ela sia) - che noaltri semo - che voaltri sii - che eli o lori i sia (che ele le sia)
 • Vixentin (Nazari): che mi sia - che ti te sii - che lu sia - che nu semo - che vu si - che lori sia
 • Triestin (Kosovitz): che mi sia - che ti ti sia o sìi - che lu 'l sia - che noialtri semo - che voialtri sè - che lori i sia

Inperfeto[canbia]

 • Belumat (Nazari): che mi fusse o fus - che ti te fusse o fus - che'l fusse o fus - che noi fussiòne o fussiòn - che oi fussiède - che i fusse o fussèsse
 • Venesian (Nazari): che mi fusse - che ti ti fussi o che ti ti fossi - che lu fusse - che nu fussimo o fossimo - che vu fussi o fossi - che lori fusse o fosse
 • Veronexe (Patuzzi): che mi fóse o fuse - che ti te fósi o fusi - che lu 'l fóse o fuse - che noaltri fósimo o fùsimo - che vualtri (vu) fósi o fusi - che lori i fóse o fuse
 • Vixentin (Pajello): che mi fusse o fosse - che ti te fussi o fossi - che lu o elo fusse o fosse (che ela fosse) - che noaltri fussimo o fossimo - che voaltri fussi o fossi - che eli o lori i fusse o i fosse (che ele le fosse)
 • Vixentin (Nazari): che mi fusse - che ti te fussi - che lu fusse - che nu fùssimo - che vu fussi - che lori fusse
 • Triestin (Kosovitz): che mi fussi - che ti fussi - che lu 'l fussi - che noialtri fussimo - che voialtri fussi - che lori fussi

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi sia sta (o stado) - che ti te sii sta - che lu 'l sia sta - che noaltri sémo stadi- che vualtri (vu) si stadi - che lóri i sia stadi
 • Triestin (Kosovitz): che mi sia sta o stado - che ti ti sia sta o stado - che lu 'l sia sta o stado - che noialtri semo stai o stadi - che voialtri se stai o stadi - che lori i sia stai o stadi

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi fóse o fuse sta (o stado) - che ti te fósi o fusi sta - che lu 'l fóse o fuse sta - che noaltri fósimo o fùsimo stadi - che vualtri (vu) fósi o fusi stadi - che lori i fóse o fuse stadi
 • Triestin (Kosovitz): che mi fussi sta o stado - che ti ti fussi sta o stado - che lu 'l fussi sta o stado - che noialtri fussimo stai o stadi - che voialtri fussi stai o stadi - che lori i fussi stai o stadi

Condisionaƚe[canbia]

Prexente[canbia]

 • Belumat (Nazari): mi saràe o sarèe - ti te saràe o sarèe - el saràa o sarèe - noi sariòn o seriòn o fussiòn o noi se sarèe - oi sariè o seirèssi o sarissiè - i saràe o sarèe
 • Venesian (Nazari): mi saria o sarave - ti ti saressi - lu saria o sarave - nu saressimo - vu saressi - lori saria o sarave
 • Veronexe (Patuzzi): mi sarìa - ti te sarési - lu 'l sarìa - noaltri sarésimo - vualtri (vu) sarési - lóri i sarìa
 • Vixentin (Pajello): mi a saria - ti te saressi - lu o elo el saria (ela la saria) - noaltri saressimo (nu saressimo) - voaltri saressi - eli o lori i saria (ele le saria)
 • Vixentin (Nazari): mi saria - ti te saressi - lu saria - nu sarèssimo - vu saressi - lori saria
 • Triestin (Kosovitz): mi saria - ti ti saria - lu 'l saria - noialtri saressimo o sarissimo - voialtri saressi o sarìi - lori i saria

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi sarìa sta (o stado) - ti te sarési sta - lu 'l sarìa sta - noaltri sarésimo stadi - vualtri (vu) sarési stadi - lóri i sarìa stadi
 • Triestin (Kosovitz): mi saria sta o stado - ti ti saria sta o stado - lu 'l saria sta o stado - noialtri saressimo stai o stadi - voialtri saressi stai o stadi - lori i saria stai o stadi

Inperativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Belumat (Nazari): see ti o sie ti o sièstu - che sea el o che sie el - siòne noi o sion noi - siè oi o siède oi o sede oi - che i sie lori o che i sea lori
 • Venesian (Nazari): sii ti o siestu - ch'el sia - siemo - siè vu - che lori sia
 • Veronexe (Patuzzi): sii - - - sî -
 • Vixentin (Pajello): sii ti - sia lu o elo (sia ela) - semo noaltri (semo nu) - siè voaltri (siè vu) - i sia eli o lori (le sia ele)
 • Vixentin (Nazari): sii ti - ch'el sia - semo - siè vu - che lori sia
 • Triestin (Kosovitz): sia ti - che 'l sia lu - semo noialtri - se voialtri - che i sia lori

Futuro[canbia]

 • Triestin (Kosovitz): ti sarà ti - el sarà lu - saremo noi - sarè voialtri - i sarà lori

Aver[canbia]

Infinìo[canbia]

 • Venesian (Nazari): Aver
 • Veronexe (Patuzzi): Avérghe
 • Vixentin (Pajello): Avére
 • Vixentin (Nazari): Avere
 • Triestin (Kosovitz): Aver o gaver

Partisipio[canbia]

 • Venesian (Nazari): Avudo o avuo o abùo
 • Veronexe (Patuzzi): Avù o Avudo
 • Vixentin (Pajello): Avùdo (o vudo) - Bio (rustego)
 • Vixentin (Nazari): Avudo
 • Triestin (Kosovitz): Avù o avudo o vu o vudo

Xerundio[canbia]

 • Venesian (Nazari): Avendo
 • Veronexe (Patuzzi): Avèndoghe
 • Vixentin (Pajello): Avendo
 • Vixentin (Nazari): Avendo
 • Triestin (Kosovitz): Avendo

Indicativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi go - ti ti ga - lu ga - nu gavemo - vu gavè - lori ga
 • Veronexe (Patuzzi): mi g'ò - ti te gh'è - lu 'l g'a - noaltri g'avémo (o gh'émo) - vualtri (vu) g'avì - lóri i g'a
 • Vixentin (Pajello): mi a gò - ti te ghè - lu o elo gà (ela gà) - noaltri ghemo (nu ghemo) - voaltri gavì - eli o lori i gà (ele le ga)
 • Vixentin (Nazari): mi go - ti te ghe - lu ga - nu gavemo - vu gavì - lori ga
 • Triestin (Kosovitz): mi go - ti ti o ti te ga - lu el o lu 'l ga - noi o noialtri gavemo - voialtri gavè - lori i ga

Pasà inperfeto[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi gaveva - ti ti gavevi - lu gaveva - nu gavevimo - vu gavevi - lori gaveva
 • Veronexe (Patuzzi): mi g'avéa (o g'avéva) - ti te g'avéi (o g'avévi) - lu 'l g'avéa (o g'avéva) - noaltri g'avéimo (o g'avévimo) - vualtri (vu) g'avevi - lóri i g'avéa (o g'avéva)
 • Vixentin (Pajello): mi gaveva (o gavéa) - ti te gavevi - lu o elo gaveva (ela gaveva) - noaltri gavevimo (nu gavevimo) - voaltri gavevi - eli o lori i gaveva (ele le gaveva)
 • Vixentin (Nazari): mi gaveva - ti te gavevi -lu gaveva - nu gavèvimo - vu gavevi - lori gaveva
 • Triestin (Kosovitz): mi gavevo - ti ti gavevi - lu el gaveva - noialtri gavevimo - voialtri gavevi - lori i gaveva

Pasà[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi go avudo - ti ti ga avudo - lu ga avudo - nu gavemo avudo - vu gavè avudo - lori ga avudo
 • Veronexe (Patuzzi): mi g'ò 'vu (o avù o avudo) - ti te gh'è 'vu - lu 'l g'a 'vu - noaltri g'avémo 'vu - vualtri (vu) g'avì 'vu - lóri i g'a 'vu
 • Vixentin (Pajello): mi a go vudo o avudo - ti te ghe vudo o avudo - lu o elo ga vudo o avudo (ela ga vudo) - noaltri gavemo vudo o avudo (nu gavemo bio) - vualtri gavì vudo o avudo - eli o lori i ga vudo o avudo (ele le ga vudo)
 • Vixentin (Nazari): mi go avudo - ti te ghe avudo - lu ga avudo - nu gavemo avudo - vu gavì avudo - lori ga avudo
 • Triestin (Kosovitz): mi go vu o vudo - ti ti ga vu o vudo - lu 'l ga vu o vudo - noialtri gavemo vu o vudo - voialtri gavè vu o vudo - lori i ga vu o vudo

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi g'avéa 'vu (o avù o avudo) - ti te g'avéi 'vu - lu 'l g'avéa 'vu - noaltri g'avéimo 'vu - vualtri (vu) g'avevi 'vu - lóri i g'avéa 'vu
 • Triestin (Kosovitz): mi gavevo vu o vudo - ti ti gavevi vu o vudo - lu 'l gaveva vu o vudo - noialtri gavevimo vu o vudo - voialtri gavevi vu o vudo - lori i gaveva vu o vudo

Futuro[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi gavarò - ti ti gavarà - lu gavarà - nu gavaremo - vu gavarè - lori gavarà
 • Veronexe (Patuzzi): mi g'avarò - ti te g'avarè - lu 'l g'avarà - noaltri g'avarémo - vualtri g'avarì - lori i g'avarà
 • Vixentin (Pajello): mi gavarò - ti te gavarè - lu o elo gavarà (ela gavarà) - noaltri gavaremo (nu gavaremo) - voaltri gavarì - eli o lori i gaverà (ele le gavarà)
 • Vixentin (Nazari): mi gavarò - ti te gavarè - lu gavarà - nu gavaremo - vu gavarì - lori gavarà
 • Triestin (Kosovitz): mi gavarò - ti ti gavarà - lu el gavarà - noialtri gavaremo - voialtri gavarè - lori i gavarà

Futuro pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi g'avarò 'vu (o avù o avudo) - ti te g'avarè 'vu - lu 'l g'avarà 'vu - noaltri g'avarémo 'vu - vualtri g'avarì 'vu - lóri i g'avarà 'vu
 • Triestin (Kosovitz): mi gavarò vu o vudo - ti ti gavarà vu o vudo - lu 'l gavarà vu o vudo - noialtri gavaremo vu o vudo - voialtri gavarè vu o vudo - lori i gavarà vu o vudo

Soxuntivo / Conxuntivo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): che mi gabia - che ti ti gabi - che lu gabia - che nu gabiemo o gavemo - che vu gabiè o gavè - che lori gabia
 • Veronexe (Patuzzi): che mi g'àbia - che ti te g'abi - che lu 'l g'àbia - che noaltri g'avémo - che vualtri g'avì - che lóri i g'àbia
 • Vixentin (Pajello): che mi gabia - che ti te gabi - che lu o elo gabia (che ela gabia) - che noaltri gavemo (nu gavemo) - che voaltri gabiè o gavì - che eli o lori i gabia (che ele le gabia)
 • Vixentin (Nazari): che mi gabia - che ti te gabi - che lu gabia - che nu gavemo - che vu gavì - che lori gabia
 • Triestin (Kosovitz): che mi gabi - che ti ti gabi - che lu 'l gabi - che noialtri gavemo - che voialtri gavè - che lori i gabi

Inperfeto[canbia]

 • Venesian (Nazari): che mi gavesse o avesse - che ti ti gavessi - che lu gavesse - che nu gavessimo - che vu gavessi - che lori gavesse
 • Veronexe (Patuzzi): che mi g'avése - che ti te g'avési - che lu 'l g'avése - che noaltri g'avésimo - che vualtri g'avési - che lóri i g'avése
 • Vixentin (Pajello): che mi gavesse - che ti te gavessi - che lu o elo gavesse (che ela gavesse) - che noaltri gavessimo (nu gavessimo) - che voaltri gavessi - che eli o lori i gavesse (che ele le gavesse)
 • Vixentin (Nazari): che mi gavesse - che ti te gavessi - che lu gavesse - che nu gavèssimo - che vu gavessi - che lori gavesse
 • Triestin (Kosovitz): che mi gavessi - che ti ti gavessi - che lu 'l gavessi - che noialtri gavessimo - che voialtri gavessi - che lori i gavessi

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi g'àbia 'vu (o avù o avudo) - che ti te g'abi 'vu - che lu 'l g'àbia 'vu - che noaltri g'avémo 'vu - che vualtri g'avì 'vu - che lóri i g'àbia 'vu
 • Triestin (Kosovitz): che mi gabia vu o vudo - che ti ti gabia vu o vudo - che lu 'l gabi vu o vudo - che noialtri gavemo vu o vudo - che voialtri gavè vu o vudo - che lori i gabi vu o vudo

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi g'avése 'vu (o avù o avudo) - che ti te g'avési 'vu - che lu 'l g'avése 'vu - che noaltri g'avésimo 'vu - che vualtri g'avési 'vu - che lóri i g'avése 'vu
 • Triestin (Kosovitz): che mi gavessi vu o vudo - che ti ti gavessi vu o vudo - che lu 'l gavessi vu o vudo - che noialtri gavessimo vu o vudo - che voialtri gavessi vu o vudo - che lori i gavessi vu o vudo

Condisionaƚe[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi gavaria o gavarave - ti ti gavaressi - lu gavaria o gavarave - nu gavaressimo - vu gavaressi - lori gavaria o gavarave
 • Veronexe (Patuzzi): mi g'avarìa (o g'avaréa) - ti te g'avarési - lu 'l g'avarìa (o g'avaréa) - noaltri g'avarésimo - vualtri g'avarési - lóri i g'avarìa (o g'avaréa)
 • Vixentin (Pajello): mi gavaria - ti te gavaressi - lu o elo el gavaria (ela la gavaria) - noaltri gavaressimo (nu gavaressimo) - voaltri gavaressi - eli o lori i gavaria (ele le gavaria)
 • Vixentin (Nazari): mi gavaria - ti te gavaressi - lu gavaria - nu gavarèssimo - vu gavaressi - lori gavaria
 • Triestin (Kosovitz): mi gavaria - ti ti gavaria - lu 'l gavaria - noialtri gavessimo o gavariimo - voialtri gavaressi o gavarii - lori i gavaria

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi g'avarìa 'vu (o avù o avudo) - ti te g'avarési 'vu - lu 'l g'avarìa 'vu - noaltri g'avarésimo 'vu - vualtri g'avarési 'vu - lóri i g'avarìa 'vu
 • Triestin (Kosovitz): mi gavaria vu o vudo - ti ti gavaria vu o vudo - lu 'l gavaria vu o vudo - noialtri gavaressimo vu o vudo - voialtri gavaressi vu o vudo - lori i gavaria vu o vudo

Inperativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): abi ti - ch'el gabia lu - abiemo nu - abiè vu - che i gabia lori
 • Veronexe (Patuzzi): àbieghe - - - avighe o abièghe -
 • Vixentin (Pajello): gabi ti - ch'el gabia lu (che gabia ela) - gavemo noaltri (gavemo nu) - gabiè voaltri - che i gabia eli o lori (che le gabia ele)
 • Vixentin (Nazari): abi ti - ch'el gabia lu - gavemo nu - abiè vu - che i gabia lori
 • Triestin (Kosovitz): gabi ti - che 'l gabi lu - gavemo noialtri - gavè voialtri - che i gabi lori

Futuro[canbia]

 • Triestin (Kosovitz): ti gavarà ti - el gavarà lù - gavaremo noi - gavarè voialtri - i gavarà lori

Prima coniugasion: ÀR / ÀRE[canbia]

Infinìo[canbia]

 • Venesian (Nazari): Cantar
 • Veronexe (Patuzzi): Imparàr
 • Vixentin (Pajello): Mangiare (evidente eror de stanpa dirìa)
 • Vixentin (Nazari): Cantare

Partisipio[canbia]

 • Venesian (Nazari): Cantà
 • Veronexe (Patuzzi): Imparà o Imparado
 • Vixentin (Pajello): Magnà (overo magnado)
 • Vixentin (Nazari): Cantà

Xerundio[canbia]

 • Venesian (Nazari): Cantando
 • Veronexe (Patuzzi): Imparando
 • Vixentin (Pajello): Magnando
 • Vixentin (Nazari): Cantando

Indicativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi canto - ti ti canti - lu canta - nu cantemo - vu cantè - lori canta
 • Veronexe (Patuzzi): mi imparo - ti te impari - lu l'impara - noaltri imparémo - vualtri imparè - lóri i impara
 • Vixentin (Pajello): mi a magno - ti te magni - lu o elo magna (ela magna) - noaltri magnemo (nu magnemo) - voaltri magnè - eli o lori i magna
 • Vixentin (Nazari): mi canto - ti te canti - lu canta - nu cantemo - vu cantè - lori canta

Pasà inperfeto[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi cantava - ti ti cantavi o cantevi - lu cantava - nu cantavimo - vu cantevi - lori cantava
 • Veronexe (Patuzzi): mi imparava - ti te imparavi - lu l'imparava - noaltri imparàvimo - vualtri imparavi - lóri i imparava
 • Vixentin (Pajello): mi magnava - ti te magnavi - lu o elo magnava (ela magnava) - noaltri magnavino (nu magnavino) - voaltri magnavi - eli o lori i magnava (ele le magnava)
 • Vixentin (Nazari): mi cantava - ti te cantavi - lu cantava - nu cantàvimo - vu cantavi - lori cantava

Pasà[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi go cantà - ti ti ga cantà - lu ga cantà - nu gavemo cantà - vu gavè cantà - lori ga cantà
 • Veronexe (Patuzzi): mi ò imparà - ti t'è imparà - lu l'a imparà - noaltri avémo imparà - vualtri avì imparà - lóri i a imparà
 • Vixentin (Pajello): mi a gò magnà - ti te ghe magnà - lu o elo ga magnà (ela la ga magnà) - noaltri ghemo magnà (nu ghemo magnà) - voaltri ghi magnà - eli o lori i ga magnà (ele le ga magnà)
 • Vixentin (Nazari): mi go cantà - ti te ghe cantà - lu ga cantà - nu gavemo cantà - vu gavì cantà - lori ga cantà

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avéa imparà - ti te avéi imparà

Futuro[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi cantarò - ti ti cantarà - lu cantarà - nu cantaremo - vu cantarè - lori cantarà
 • Veronexe (Patuzzi): mi impararò - ti te impararè - lu l'impararà - noaltri impararémo - vualtri impararì - lóri i impararà
 • Vixentin (Pajello): mi a magnarò - ti te magnarè - lu o elo magnarà (ela magnarà) - noaltri magnaremo (nu magnaremo) - voaltri magnarì - eli o lori i magnarà (ele le magnarà)
 • Vixentin (Nazari): mi cantarò - ti te cantarè - lu cantarà - nu cantaremo - vu cantarì - lori cantarà

Futuro pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avarò imparà - ti te avarè imparà

Soxuntivo / Conxuntivo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): che mi canta - che ti ti canti - che lu canta - che nu cantemo - che vu cantè - che lori canta
 • Veronexe (Patuzzi): che mi impara - che ti te impari - che lu l'impara - che noaltri imparémo - che vualtri imparè - che lóri i impara
 • Vixentin (Pajello): che mi magna - che ti te magni - che lu o elo magna (che ela magna) - che noaltri magnemo (che nu magnemo) - che voaltri magnè - che eli o lori i magna (che ele le magna)
 • Vixentin (Nazari): che mi canta - che ti te canti - che lu canta - che nu cantemo - che vu cantè - che lori canta

Inperfeto[canbia]

 • Venesian (Nazari): che mi cantasse - che ti ti cantassi o cantessi - che lu cantasse - che nu cantessimo - che vu cantessi - che lori cantasse
 • Veronexe (Patuzzi): che mi imparase - che ti te imparasi - che lu l'imparase - che noaltri imparàsimo - che vualtri imparasi - che lóri i imparase
 • Vixentin (Pajello): che mi magnasse - che ti te magnassi - che lu o elo magnasse (che ela magnasse) - che noaltri magnassimo (che nu magnassimo) - che voaltri magnassi - che eli o lori i magnasse (che ele le magnasse)
 • Vixentin (Nazari): che mi cantasse - che ti te cantassi - che lu cantasse - che nu cantàssimo - che vu cantassi - che lori cantasse

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi àbia imparà - che ti te abi imparà

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi avése imparà - che ti te avési imparà

Condisionaƚe[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi cantaria o cantarave - ti ti cantaressi - lu cantaria o cantarave - nu cantaressimo - vu cantaressi - lori cantaria o cantarave
 • Veronexe (Patuzzi): mi impararìa - ti te impararési - lu l'impararìa - noaltri impararésimo - vualtri impararési - lóri i impararìa
 • Vixentin (Pajello): mi magnaria - ti te magnaressi - lu o elo magnarìa (ela magnaria) - noaltri magnaressimo (nu magnaressimo) - voaltre magnaressi - eli o lori i magnaria (ele le magnaria)
 • Vixentin (Nazari): mi cantaria - ti te cantaressi - lu cantaria - nu cantarèssimo - vu cantaressi - lori cantaria

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avaria imparà - ti te avarési imparà

Inperativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): canta ti - ch'el canta lu - cantemo nu - cantè vu - che i canta lori
 • Veronexe (Patuzzi): impara - - - imparè
 • Vixentin (Pajello): magna ti - el magna lu (la magna ela) - magnemo noaltri (magnemo nu) - magnè voaltri - i magna eli o lori (le magna ele)
 • Vixentin (Nazari): canta ti - ch'el canta lu - cantemo nu - cantè vu - che i canta lori

Futuro[canbia]

 • Triestin (Kosovitz):

Seconda coniugasion: AR / ARE / ER / ERE[canbia]

In veronexe xe de ƚa seconda i vèrbi che finise in -AR sensa asento (tipo crédar). Anca in vixentin xe conpagno (bevare, vèndare).

Infinìo[canbia]

 • Venesian (Nazari): Vender
 • Veronexe (Patuzzi): Crédar
 • Vixentin (Pajello): Bevare
 • Vixentin (Nazari): Vèndare

Partisipio[canbia]

 • Venesian (Nazari): Vendudo o vendùo
 • Veronexe (Patuzzi): Credù o credudo
 • Vixentin (Pajello): Bevudo (overo bevù)
 • Vixentin (Nazari): Vendù

Xerundio[canbia]

 • Venesian (Nazari): Vendendo
 • Veronexe (Patuzzi): Credendo
 • Vixentin (Pajello): Bevendo
 • Vixentin (Nazari): Vendendo

Indicativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi vendo - ti ti vendi - lu vende - nu vendemo - vu vendè - lori vende
 • Veronexe (Patuzzi): mi crédo - ti te crédi - lu 'l créde - noaltri credémo - vualtri credì - lóri i créde
 • Vixentin (Pajello): mi a bevo - ti te bevi - lu o elo beve (ela beve) - noaltri bevemo (nu bevemo) - voaltri bevì - eli o lori i beve (ele le beve)
 • Vixentin (Nazari): mi vendo - ti te vendi - lu vende - nu vendemo - vu vendì - lori vende

Pasà inperfeto[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi vendeva - ti ti vendevi - lu vendeva - nu vendevimo - vu vendevi - lori vendeva
 • Veronexe (Patuzzi): mi credé(v)a - ti te credé(v)i - lu 'l credé(v)a - noaltri credé(v)imo - vualtri credé(v)i - lóri i credé(v)a
 • Vixentin (Pajello): mi beveva - ti te bevevi - lu o elo beveva (ela beveva) - noaltri bevevino (nu bevevino) - voaltri bevevi - eli o lori i beveva (ele le beveva)
 • Vixentin (Nazari): mi vendeva - ti te vendevi - lu vendeva - nu vendèvimo - vu vendevi - lori vendeva

Pasà[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi go vendùo - ti ti ga vendùo - lu ga vendùo - nu gavemo vendùo - vu gavè vendùo - lori ga vendùo
 • Veronexe (Patuzzi): mi ò credù (o credudo) - ti t'è credù - lu l'a credù - noaltri avémo credù - vualtri avì credù - lóri i a credù
 • Vixentin (Pajello): mi a go bevudo - ti te ghe bevudo - lu o elo ga bevudo (ela ga bevudo) - noaltri ghemo bevudo (nu ghemo bevù) - voaltri ghi bevudo - eli o lori i ga bevudo (ele le ga bevudo)
 • Vixentin (Nazari): mi go vendù - ti te ghe vendù - lu ga vendù - nu gavemo vendù - vu gavì vendù - lori ga vendù

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avéa credù - ti te avéi credù

Futuro[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi vendarò - ti ti vendarà - lu vendarà - nu vendaremo - vu vendarè - lori vendarà
 • Veronexe (Patuzzi): mi credarò - ti te credarè - lu 'l credarà - noaltri credaremo - vualtri credarì - lóri i credarà
 • Vixentin (Pajello): mi a bevarò - ti te bavarè - lu o elo bevarà (ela bevarà) - noaltri bevaremo (nu bevaremo) - voaltri bevarì - eli o lori i bevarà (ele le bevarà)
 • Vixentin (Nazari): mi vendarò - ti te vendarè - lu vendarà - nu vendaremo - vu vendarì - lori vendarà

Futuro pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avarò credù - ti te avarè credù

Soxuntivo / Conxuntivo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): che mi venda - che ti ti vendi - che lu venda - che nu vendemo - che vu vendè - che lori venda
 • Veronexe (Patuzzi): che mi creda - che ti te credi - che lu 'l creda - che noaltri credémo - che vualtri credì - che lóri i creda
 • Vixentin (Pajello): che mi beva - che ti te bevi - che lu o elo beva (che ela beva) - che noaltri bevemo (che nu bevemo) - che valtri bevì - che eli o lori i beva (che ele le beva)
 • Vixentin (Nazari): che mi venda - che ti te vendi - che lu venda - che nu vendemo - che vu vendì - che lori venda

Inperfeto[canbia]

 • Venesian (Nazari): che mi vendesse - che ti ti vendessi - che lu vendesse - che nu vendessimo - che vu vendessi - che lori vendesse
 • Veronexe (Patuzzi): che mi credése - che ti te credèsi - che lu 'l credése - che noaltri credésimo - che vualtri credési - che che lóri i credése
 • Vixentin (Pajello): che mi bevesse - che ti te bevessi - che lu o elo bevesse (che ela bevesse) - che noaltri bevessimo (che nu bevessimo) - che voaltri bevessi - che eli o lori i bevesse (che ele le bevesse)
 • Vixentin (Nazari): che mi vendesse - che ti te vendessi - che lu vendesse - che nu vendèssimo - che vu vendessi - che lori vendesse

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi àbia credù - che ti te abi credù

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi avése credù - che ti te avési credù

Condisionaƚe[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi vendaria o vendarave - ti ti vendaressi - lu vendaria o vendarave - nu vendaressimo - vu vendaressi - lori vendaria o vendarave
 • Veronexe (Patuzzi): mi credarìa - ti te credarési - lu 'l credarìa - noaltri credarésimo - vualtri credarési - lóri i credarìa
 • Vixentin (Pajello): mi a bevaria - ti te bevarissi - lu o elo bevaria (ela bevaria) - noaltri bevaressimo (nu bevaressimo) - voaltri bavaressi - eli o lori i bevaria (ele le bevaria)
 • Vixentin (Nazari): mi vendaria - ti te vendaressi - lu vendaria - nu vendarèssimo - vu vendaressi - lori vendaria

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avaria credù - ti te avarési credù

Inperativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): vendi ti - ch'el venda lu - vendemo nu - vendè vu - che i venda lori
 • Veronexe (Patuzzi): credi - - - credì
 • Vixentin (Pajello): bevi ti - el beva lu (la beva ela) - bevemo noaltri (bevemo nu) - bevì voaltri - i beva eli o lori (le beva ele)
 • Vixentin (Nazari): vendi ti - ch'el venda lu - vendemo nu - vendì vu - che i venda lori

Futuro[canbia]

 • Triestin (Kosovitz):

Tersa coniugasion: IR / IRE[canbia]

Infinìo[canbia]

 • Venesian (Nazari): Finir
 • Veronexe (Patuzzi): Sentìr
 • Vixentin (Pajello): Dormire
 • Vixentin (Nazari): Finire

Partisipio[canbia]

 • Venesian (Nazari): Finio
 • Veronexe (Patuzzi): Sentì o sentido
 • Vixentin (Pajello): Dormio (overo dormido)
 • Vixentin (Nazari): Finio

Xerundio[canbia]

 • Venesian (Nazari): Finindo
 • Veronexe (Patuzzi): Sentendo
 • Vixentin (Pajello): Dormendo
 • Vixentin (Nazari): Finindo

Indicativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi finisso - ti ti finissi - lu finisse - nu finimo - vu finì - lori finisse
 • Veronexe (Patuzzi): mi sènto - ti te sènti - lu 'l sènte - noaltri sentimo - vualtri sentì - lóri i sènte
 • Vixentin (Pajello): mi a dormo - ti te dormi - lu o elo dorme (ela dorme) - noaltri dormemo (nu dormemo) - voaltri dormì - eli o lori i dorme (ele le dorme)
 • Vixentin (Nazari): mi finisso - ti te finissi - lu finisse - nu finimo - vu finì - lori finisse

Pasà inperfeto[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi finiva - ti ti finivi - lu finiva - nu finìvimo - vu finivi - lori finiva
 • Veronexe (Patuzzi): mi sentiva - ti te sentivi - lu 'l sentiva - noaltri sentìvimo - vualtri sentivi - lóri i sentiva
 • Vixentin (Pajello): mi dormiva - ti te dormivi - lu o elo dormiva (ela dormiva) - noaltri dormivino (nu dormivino) - voaltri dormivi - eli o lori i dormiva (ele le dormiva)
 • Vixentin (Nazari): mi finiva - ti te finivi - lu finiva - nu finìvimo - vu finivi - lori finiva

Pasà[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi go finio - ti ti ga finio - lu ga finio - nu gavemo finio - vu gavè finio - lori ga finio
 • Veronexe (Patuzzi): mi ò sentì (sentido) - ti t'è sentì - lu l'a sentì - noaltri avémo sentì - vualtri avì sentì - lóri i a sentì
 • Vixentin (Pajello): mi a go dormio - ti te ghe dormio - lu o elo ga dormio (ela ga dormio) - noaltri ghemo dormio (nu ghemo dormio) - voaltri ghi dormio - eli o lori i ga dormio (ele le ga dormio)
 • Vixentin (Nazari): mi go finio - ti te ghe finio - lu ga finio - nu gavemo finio - vu gavì finio - lori ga finio

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avéa sentì - ti te avèi sentì

Futuro[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi finirò - ti ti finirà - lu finirà - nu finiremo - vu finirè - lori finirà
 • Veronexe (Patuzzi): mi sentirò - ti te sentirè - lu 'l sentirà - noaltri sentirémo - vualtri sentirì - lóri i sentirà
 • Vixentin (Pajello): mi a dormirà - ti te dormirè - lu o elo dormirà (ela dormirà) - noaltri dormiremo (nu dormiremo) - voaltri dormarì - eli o lori i dormirà (ele le dormirà)
 • Vixentin (Nazari): mi finirò - ti te finirè - lu finirà - nu finiremo - vu finirì - lori finirà

Futuro pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avarò sentì - ti te avarè sentì

Soxuntivo / Conxuntivo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): che mi finissa - che ti ti finissi - che lu finissa - che nu finimo -che vu finì - che lori finissa
 • Veronexe (Patuzzi): che mi senta - che ti te senti - che lu 'l senta - che noaltri sentimo - che vualtri sentì - che lóri i senta
 • Vixentin (Pajello): che mi dorma - che ti te dormi - che lu o elo dorma (che ela dorma) - che noaltri dormemo (che nu dormemo) - che voaltri dormì - che eli o lori i dorma (che ele le dorma)
 • Vixentin (Nazari): che mi finissa - che ti te finissi - che lu finissa - che nu finimo -che vu finì - che lori finissa

Inperfeto[canbia]

 • Venesian (Nazari): che mi finisse - che ti ti finissi - che lu finisse - che nu finissimo - che vu finissi - che lori finisse
 • Veronexe (Patuzzi): che mi sentise - che ti te sentisi - che lu 'l sentise - che noaltri sentìsimo - che vualtri sentisi - che lóri i sentise
 • Vixentin (Pajello): che mi dormisse - che ti te dormissi - che lu o elo dormisse (che ela dormisse) - che noaltri dormissimo (che nu dormissimo) - che voaltri dormissi - che eli o lori i dormisse (che ele le dormisse)
 • Vixentin (Nazari): che mi finisse - che ti te finissi - che lu finisse - che nu finissimo - che vu finissi - che lori finisse

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi àbia sentì - che ti te abi sentì

Trapasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): che mi avése sentì - che ti te avési sentì

Condisionaƚe[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): mi finiria o finirave - ti ti finiressi - lu finiria o finirave - nu finiressimo - vu finiressi - lori finiria o finirave
 • Veronexe (Patuzzi): mi sentirìa - ti te sentirési - lu 'l sentirìa - noaltri sentirésimo - vualtri sentirési - lóri i sentirìa
 • Vixentin (Pajello): mi dormaria - ti te dormarissi - lu o elo dormaria (ela dormaria) - noaltri dormarissimo (nu dormaressimo) - voaltri dormarissi - eli o lori i dormaria (ele le dormaria)
 • Vixentin (Nazari): mi finiria - ti te finiressi - lu finiria - nu finirèssimo - vu finiressi - lori finiria

Pasà[canbia]

 • Veronexe (Patuzzi): mi avarìa sentì - ti te avarési sentì

Inperativo[canbia]

Prexente[canbia]

 • Venesian (Nazari): finissi ti - ch'el finissa lu - finimo nu - finì vu - che i finissa lori
 • Veronexe (Patuzzi): senti - - - sentì
 • Vixentin (Pajello): dormi ti - dorma lu o elo (dorma ela) - dormimo noaltri (dormimo nu) - dormì voaltri - i dorma eli o lori (le dorma ele)
 • Vixentin (Nazari): finissi ti - ch'el finissa lu - finimo nu - finì vu - che i finissa lori

Futuro[canbia]

 • Triestin (Kosovitz):

Iregoƚari[canbia]

Dal Nazari (venesian)[canbia]

1° con
andare
 • mi vago o vado - ti ti va - lu va - lori va
 • vadio mi? - vastu ti? - valo lu? - vali lori?
 • che mi vaga o vada - che ti ti vadi - che lu vaga o vada - che lori vaga o vada
 • va ti - vaga o vada lu - vaga o vada lori
stare
 • mi stago - ti ti sta - lu sta - lori sta
 • che mi staga
 • che mi stasse
dare
 • mi dago - ti ti da - lu da - lori da
 • che mi daga
 • che mi dasse
fare
 • fando
 • mi fasso - ti ti fa - nu femo - lori fa
 • mi faseva
 • mi go fato
 • che mi fassa
 • che mi fasesse
 • fassio mi? - fastu ti? - falo lu? - femio nu? - feu vu? - fali lori?
2° con
volere
 • mi vogio
 • mi go volesto
 • mi voria o vorave
 • vustu? - vorlo lu?

Dal Nazari (vixentin)[canbia]

1° con
andare
 • mi vago o vado - ti te ve - lu va - lori va
 • vàdoi mi? - vetu ti? - valo lu? - vali lori?
 • che mi vaga o vada - che ti te vadi - che lu vaga o vada - che lori vaga o vada
 • va ti - vaga o vada lu - vaga o vada lori
stare
 • mi stago - ti te ste - lu sta - lori sta
 • che mi staga
 • che mi stasse
dare
 • mi dago - ti te de - lu da - lori da
 • che mi daga
 • che mi dasse
fare
 • fando
 • mi fasso - ti te fe - nu femo - lori fa
 • mi faseva
 • mi go fato
 • che mi fassa
 • che mi fasesse
 • fassio mi? - fetu ti? - falo lu? - femoi nu? - feu vu? - fali lori?
2° con
volere
 • mi vogio
 • vutu? - vorlo lu?

Altro[canbia]

Dal Patuzzi[canbia]

Forme negative del inperativo, èsar:

 • sing: no èsar o no sta èsar
 • plur: no stè èsar

Forme interogative, èsar:

 1. son? (so ƚa prima no serve el pronòme) / sónti?
 2. sétu? (el TI deventa TU) / sito?
 3. èlo?
 4. sénti?
 5. sio? (el pronòme vu el perde la V se preseduo da E, come par exenpio andéu?, e se preseduo da I oltre a perdar ƚa V el canbia ƚa U in O)

Averghe: co el xe doparà come auxiliar el perde senpre el ghe, donca al posto de 'ver g'ò go ò

Forme negative del inperativo, averghe:

 • sing: no avérghe o no sta avérghe
 • plur: no abièghe o no stè avérghe

Forme interogative, averghe:

 • Gh'ètu? G'avìo? G'avé(v)ela?

Auxiliari: so'l riflesivo va avér, ex no 'l se n' a gnanca 'còrto o el m'a parso

Dal Nazari (venesian)[canbia]

èssare
 • Interogativo prexente: sogio mi? o songio mi? - zestu ti? - zelo lu? o elo lu? - semio nu? o semo nu? - seu vu? - zeli lori?
 • Interogativo pasà: gera mi? - geristu ti? - gerelo lu? - gerimo nu? - geri vu? - gereli lori? o gerili lori?
 • Interogativo pasà conposto: sogio sta mi? - zestu sta ti? o estu sta ti? - zelo sta lu? - semio stai nu? - seu stai vu? - zei stai lori?
 • Interogativo futuro: sarogio mi? o sarò mi? - sarastu ti? - saralo lu? - saremo nu? o saremio nu? - sareu vu? - sarai lori?
 • Interogativo condisional: saravio mi? - saressitu ti? - saravelo lu? o sarìelo lu? - saressimo nu? - saressi vu? - saraveli lori? o sarìeli lori?
avere
 • Interogativo prexente: gogio mi? o goi mi? o oi mi? - gastu ti? - galo lu? - gavemio o gavemo nu? - gaveu vu? o avè vu? - gai o gali lori?
 • Interogativo pasà: gaveva mi? - gavevistu ti? - gavevelo vu? - gavevimo nu? - gavevi vu? - gaveveli lori?
 • Interogativo pasà conposto: gogio avudo mi? - gastu avudo ti? - galo avudo lu? - gavemio avudo nu? - gaveu avudo vu? - gali avudo lori?
 • Interogativo futuro: gavarò mi? o gavarogio mi? - gavarastu ti? - gavaralo lu? - gavaremio nu? - gavareu vu? - gavarali lori?
 • Interogativo condisional: gavaravio mi? - gavaressistu ti? - gavaravelo lu? - gavaressimo nu? - gavaressi vu? - gavaraveli lori?
1° con -àre
 • Interogativo prexente: cantio mi? - cantistu ti? - cantelo lu? - cantemio nu? - canteu vu? - canteli lori?
 • Interogativo pasà: cantava mi? - cantavistu ti? - cantavelo lu? - cantevimo nu? - cantevi vu? - cantaveli lori?
 • Interogativo pasà conposto: gogio cantà mi? - gastu cantà ti? - galo cantà lu? - gavemio cantà nu? o gavemo cantà nu - gaveu cantà vu? - gai cantà lori? o gali cantà lori
 • Interogativo futuro: cantarogio mi? - cantarastu ti? - cantaralo lu? - cantaremo nu? - cantareu vu? - cantarali lori?
 • Interogativo condisional: cantaravio mi? - cantaressitu ti? - cantaravelo lu? - cantaressimo nu? - cantaressi vu? - cantaraveli lori?
2° con -are / -ere
 • Interogativo prexente: vendio mi? - vendistu ti? - vendelo lu? - vendemio nu? - vendeu vu? - vendeli lori?
 • Interogativo pasà: vendeva mi? - vendèvistu ti? - vendèvelo lu? - vendèvimo nu? - vendevi vu? - vendèveli lori?
 • Interogativo pasà conposto: gogio venduo mi? - gastu venduo ti? - galo venduo lu? - gavemio venduo nu? - gaveu vendù vu? - gali venduo lori?
 • Interogativo futuro: vendarogio mi? - vendarastu ti? - vendaralo lu? - vendaremio nu? - vendareu vu? - vendarali lori?
 • Interogativo condisional: vendaravio mi? - vendaressistu ti? - vendaravelo lu? - vendaressimo nu? - vendaressi vu? - vendaraveli lori?
3° con -ire
 • Interogativo prexente: finissio mi? - finìssistu ti? - finìsselo lu? - finìmio nu? - finiu vu? - finìsseli lori?
 • Interogativo pasà: finiva mi? - finìvistu ti? - finìvelo lu? - finivimo nu? - finivi vu? - finìvili lori?
 • Interogativo pasà conposto: gogio finio mi? - gastu finio ti? - galo finio lu? - gavemio finio nu? - gaveu finio vu? - gali finio lori?
 • Interogativo futuro: finirogio mi? - finirastu ti? - finiralo lu? - finiremio nu? - finireu vu? - finirali lori?
 • Interogativo condisional: finiravio mi? - finiressistu ti? - finiravelo lu? - finiressimo nu? - finiressi vu? - finiraveli lori?

Dal Nazari (vixentin)[canbia]

èssare
 • Interogativo prexente: soi mi? - situ ti? o sito ti? - zelo lu? - sèmoi nu? o semo noaltri? - sio vu? - zeli lori?
 • Interogativo pasà: gera mi? - gèritu ti? - gèrelo lu? - gèrimo nu? - geri vu? - gèrili lori?
 • Interogativo pasà conposto: soi sta mi? - situ sta ti? - zelo sta lu? - sèmoi sta nu? - sio sta vu? - zei sta lori?
 • Interogativo futuro: saroi mi? - saretu ti? - saralo lu? - sarèmoi nu? - sarìo vu? - sarai lori?
 • Interogativo condisional: saria mi? - sarèssitu ti? - sarèsselo lu? - sarèssimo nu? - saressi vu? - sarèsseli lori?
avere
 • Interogativo prexente: goi mi? - ghetu ti? - galo lu? - gavèmoi nu? - gavio vu? - gai lori?
 • Interogativo pasà: gaveva mi? - gavèvitu ti? - gavèvelo vu? - gavèvimo nu? - gavevi vu? - gavèveli lori?
 • Interogativo pasà conposto: goi avudo mi? - ghetu avudo ti? - galo avudo lu? - gavèmoi avudo nu? - gavio avudo vu? - gai avudo lori?
 • Interogativo futuro: gavarò mi? o gavaroi mi? - gavaretu ti? - gavaralo lu? - gavarèmoi nu? - gavarìo vu? - gavarali lori?
 • Interogativo condisional: gavaria mi? - gavarèssitu ti? - gavarèsselo lu? - gavarèssimo nu? - gavaressi vu? - gavarèsseli lori?
1° con -àre
 • Interogativo prexente: càntoi mi? - càntitu ti? - càntelo lu? - cantèmoi nu? - cantèu vu? - cànteli lori?
 • Interogativo pasà: cantava mi? - cantàvitu ti? - cantàvelo lu? - cantàvimo nu? - cantevi vu? - cantàveli lori?
 • Interogativo pasà conposto: goi cantà mi? - ghetu cantà ti? - galo cantà lu? - gavèmoi cantà nu? - gavio cantà vu? - gai cantà lori?
 • Interogativo futuro: cantaroi mi? - cantaretu ti? - cantaralo lu? - cantarèmoi nu? - cantarìo vu? - cantarali lori?
 • Interogativo condisional: cantaria mi? - cantarèssitu ti? - cantaria lu? - cantarèssimo nu? - cantaressi vu? - cantaria lori?
2° con -are / -ere
 • Interogativo prexente: vèndoi mi? - vènditu ti? - vèndelo lu? - vendèmoi nu? - vendio vu? - vèndeli lori?
 • Interogativo pasà: vendeva mi? - vendèvitu ti? - vendèvelo lu? - vendèvimo nu? - vendevi vu? - vendèveli lori?
 • Interogativo pasà conposto: goi vendù mi? - ghetu vendù ti? - galo vendù lu? - gavèmoi vendù nu? - gavio vendù vu? - gali vendù lori?
 • Interogativo futuro: vendaroi mi? - vendaretu ti? - vendaralo lu? - vendarèmoi nu? - vendarìo vu? - vendarali lori?
 • Interogativo condisional: vendaria mi? - vendarèssitu ti? - vendaria lu? - vendarèssimo nu? - vendaressi vu? - vendaria lori?
3° con -ire
 • Interogativo prexente: finìssoi mi? - finìssitu ti? - finìsselo lu? - finìmoi nu? - finio vu? - finìsseli lori?
 • Interogativo pasà: finiva mi? - finìvitu ti? - finìvelo lu? - finivimo nu? - finivi vu? - finìvili lori?
 • Interogativo pasà conposto: goi finio mi? - ghetu finio ti? - galo finio lu? - gavèmoi finio nu? - gavio finio vu? - gali finio lori?
 • Interogativo futuro: finiroi mi? - finiretu ti? - finiralo lu? - finirèmoi nu? - finirio vu? - finirali lori?
 • Interogativo condisional: finiria mi? - finirèssitu ti? - finiria lu? - finirèssimo nu? - finiressi vu? - finiria lori?

Fonti[canbia]

Dedicae a na variansa[canbia]

 • Dizionario vicentino-italiano de Luigi Pajello (ano 1896)
 • Dizionario vocabolario del triestino de Ernesto Kosovitz (ano 1890)
 • Piccolo dizionario del dialetto moderno di Verona de Gaetano Lionello Patuzzi e altri (ano 1900)
 • Dizionario vicentino-italiano de Giulio Nazari (ano 1876)
 • Dizionario veneziano-italiano de Giulio Nazari (ano 1876)
 • Parallelo tra il dialetto bellunese rustico e la lingua italiana de Giulio Nazari (ano 1894) - da conpletar

Xeneraƚi[canbia]

 • Grammatica veneta de Silvano Belloni (ano 1991) - da inserir
 • Disionario Xeneraƚe de ƚa Lengua Veneta e de ƚe so varianti de Michele Brunelli (ano 2006) - da inserir
 • Gramadega vèneta par i vèneti de Mauro Trevisan (ano 2009) - da inserir
Traesto fora da Wikipèdia - L'ençiclopedia łìbara e cołaboradiva in łéngua Vèneta "https://vec.wiktionary.org/w/index.php?title=Utensa:GatoSelvadego/Coniugasion&oldid=24384"